Rastlinstvo 

Rastlinstvo okolia obce Oravská Poruba začleňujeme do oblasti západokarpatskej flóry. Už oddávna bola pôda využívaná na obhospodarovanie človekom. V súčasnosti dominuje pestovanie poľnohospodárskych plodín ako sú zemiaky, obilie, kukurica a pod.  a tiež intenzívne využívanie lúčnych porastov kosením a spásaním.

Z rastlinných druhov na našich lúkách môžeme nájsť zvonček konársky, ďaletinu lúčnu, chrastovec roľný, timotejku lúčnu, štiav kyslý, alchemilku obyčajnú, púpavu lekársku, prvosienku vyššiu a iné. V zalesnených častiach dominuje smrek obyčajný, či borovicu lesnú. V prízemnej vrstve nachádzame pľúcnik lekársky, veternicu hájnu, kostihoj hľuznatý, jahodu obyčajnú, fialku lesnú a mnoho ďalších.

Na zamokrených miestach okolo pramenísk a jarkov rastie najmä záružlie močiarne, nezábudka močiarna, valeriána lekárska. V našich lesoch tiež nájdeme aj bazu čiernu, liesku obyčajnú, či ostružinu malinu.

Aj keď mnoho cenných biotopov už zaniklo, v prírodnom  prostredí okolia obce nachádzame aj zákonom chránené druhy rastlín, ako sú napríklad snežienka jarná, ľalia zlatohlavá, orlíček obyčajný, vstavačovec májový, kruštík tmavočervený, päťprstnica obyčajná.

Živočíšstvo

 V Oravskej Porube sa nachádza viacero prírodných fenoménov, ktoré slúžia ako významné útočiská pôvodného živočíšstva. Sú to napríklad dva rozsiahlejšie lesné komplexy. Jeden z nich sa nachádza v juhozápadnej časti chotára (oblasť Trsteník-Pečkov) a druhý približne v severovýchodnej časti chotára (oblasť Vrchy-Kuzmínovo). V týchto lesných celkoch môžeme stretnúť zo skupiny obojživelníkov napríklad skokana hnedého alebo ropuchu bradavičnatú. Tieto druhy sú však aktívne najmä v noci, takže často unikajú našej pozornosti. Z plazov sa tu vyskytuje napríklad zvrchu hnedo sfarbená jašterica živorodá. Z fauny vtákov tu hniezdia niektoré veľké druhy ako bocian čierny, orol krikľavý, jastrab lesný, jastrab krahulec a myšiak hôrny.

Z cicavcov tu môžeme stretnúť niektoré známe kopytníky, ako diviaka lesného, jeleňa hôrneho a srnca hôrneho. Zo skupiny drobných zemných cicavcov tu žijú napríklad ryšavka krovinná, ryšavka žltohrdlá, ako aj hmyzožravce piskor lesný a piskor malý, ktorého niekedy zastihneme aj v blízkosti našich príbytkov. Občas sa nám ukáže po strome šplhajúca veverica, ktorá patrí medzi hlodavce. Zo šeliem menšej veľkosti tu žije len lasica myšožravá, z väčších potom líška hrdzavá. Celkom výnimočne, avšak predsa tu zistíme prítomnosť mačky divej, ale aj našich najväčších šeliem rysa ostrovida a medveďa hnedého. V týchto častiach chotára je veľmi pravdepodobný aj pravidelný pohyb vlka.

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25