Starostka obce Oravská Poruba

       v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m   zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Poruba, ktoré sa uskutoční dňa:

11.04.2023 /utorok/ o 18. 00 hod.

na obecnom úrade v Oravskej Poruba

 

 

 

s týmto programom:

1.       Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

2.      Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.      Kontrola uznesení z predošlých zastupiteľstiev

4.      Informácie starostky obce                                                              

5.      Interpelácie poslancov

6.      Prejednanie Dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Oravská Poruba a firmou MONOSTAVBY s.r.o. Dolný Kubín

7.      Prejednanie Rozpočtového opatrenia č. 1/2023

8.      Prejednanie žiadosti dlhodobý prenájom pôdy p. Milana Urbaníka Oravská Poruba

9.      Rôzne

10.  Diskusia

11.  Záver

Potrebné podklady sú k dispozícii na obecnom úrade.

 

 

 

 

                                                                                                          Bc. Mária Babiaková

                                                                                                                   starostka obce

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25