Všeobecne záväzné nariadenia

20051 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce.....
20081 VZN o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhdadách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravská Poruba
20083 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
20113 VZN o núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie
20123 VZN ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Oravská Poruba
20141 VZN o určení školských obvodov
20151 VZN o evidencii, vodení a odchyte psov na území obce Oravská Poruba
20161 VZN o miestnych daniach
20162 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady
20163 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp
20165 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
20168 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojeným s predprimárnym vzdelávaním dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
20171 VZN o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Oravská Poruba
20172 VZN ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce "Územný plán obce Oravská Poruba, Zmeny a doplnky č.1 "
20174 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
20191, VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
20195, VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Oravská Poruba č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Oravská Poruba č. 1/2016 o miestnych daniach
ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ORASKÁ PORUBA
Štatút Obce Oravská Poruba

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).