Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Materskej školy

 

OBEC ORAVSKÁ PORUBA

Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná

Č.j. 302/2017                                                              

V Oravskej Porube, dňa 4.4.2017.  

Obec Oravská Poruba v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa/ky Materskej školy,

v Oravskej Porube s nástupom od 1.7.2017

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie 1. atestácie.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • bezúhonnosťpodľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 6 ods. 1 písm c) zákona č.317/2009 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
 • práca s počítačom a schopnosť používať internet
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja MŠ Oravská Poruba podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 
 • dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)
 • referencie z predchádzajúcej praxe
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy, rozsah max. 3 strany
 • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte: do5. mája 2017 do 15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania, na adresu zriaďovateľa:

           Obec Oravská Poruba , Obecný úrad č.290, 027 54 v zalepenej obálke, označenej          heslom „VK – riaditeľ MŠ -   NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.

 • Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. 
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

Ďalšie informácie:

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                 Peter Hrivnák

                                                                                                                 Starosta obce

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (20170404vyberove riaditel mš.pdf)20170404vyberove riaditel mš.pdf1340 kB2017-04-04 14:42

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).