Návrh územného plánu obce Oravská Poruba, Zmeny a doplnky č.1 - začatie pripomienkovania

Obec Oravská Poruba ako príslušný orgán územného plánovania  týmto Začína prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Oravská Poruba, Zmeny a doplnky č.1" v zmysle §-u 22 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon). 

Na základe požiadaviek a pripomienok, uplatneých pri druhom prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce v septembri - októbri 2015, bol návrh Zmien a doplnkov č. 1 doplnený a upravený v rozsahu, ktorý vyvolal potrebu návrh znovu prerokovať.

(Požiadavky orgánov ochranz prírody na rešpektovanie územia Ramasarskej lokality "Rieka Orava a jej prítoky" a genofondovej plochy "Lužné lesy rieky Orava" vyvolali potrebu úpravy hraníc funkčnej plochy BR.02 tak, aby nezasahovala do uvedených chránených území prírody - táto úprava vyvolala zmenu funkčného využitia časti územia v predmetnej lokalite. Zároveň bolo na základe požiadaviek občanov zmenené funkčné využitie plochy BR.04 v lokalite Diel z funkcie bývanie + rekreácia na funkciu bývaniš.)

Vrejnosť sa s návrhom zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Oravská Poruba môže oboznámiť na úradnej tabuli obce, umiestnenej pred budovou Obecného úradu v Oravskej Porube, na Obecnom úrade v Oravskej Porube v úradných hodinách obecného úradu a na webovej stránke obce www.oravskaporuba.sk.

Svoje stanoviská a pripomienky k návrhu zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Oravská Poruba môže oznámiť podľa §-u 22 zák. č.50/1976 Zb. v platnom znení do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovaní. Ak sa nevyjadríte v určenej lehote, podľa § 22, ods.5 stavebného zákona sa predpokladá, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Oravská Poruba, Zmeny a doplnkz č.1" nemáte pripomienky.

                                                                                  

Peter Hrivnák

Starosta Obce

Vyvesené dňa 17.03.2017                                               

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (0_prerokovanie ZaDUPO oznámenie na internet.pdf)0_prerokovanie ZaDUPO oznámenie na internet.pdf627 kB2017-03-19 20:25
Stiahnuť tento súbor (1 ZaD1 komplexný kat územie podklad s priesvitkou.pdf)1 ZaD1 komplexný kat územie podklad s priesvitkou.pdf1225 kB2017-03-19 19:40
Stiahnuť tento súbor (1 ZaD1 komplexný kat územie podklad.pdf)1 ZaD1 komplexný kat územie podklad.pdf877 kB2017-03-19 19:41
Stiahnuť tento súbor (1 ZaD1 komplexný kat územie priesvitka.pdf)1 ZaD1 komplexný kat územie priesvitka.pdf360 kB2017-03-19 19:41
Stiahnuť tento súbor (1a ZaD1 širšie vzťahy podklad s priesvitkou.pdf)1a ZaD1 širšie vzťahy podklad s priesvitkou.pdf650 kB2017-03-19 19:42
Stiahnuť tento súbor (1a ZaD1 širšie vzťahy podklad.pdf)1a ZaD1 širšie vzťahy podklad.pdf1019 kB2017-03-19 19:48
Stiahnuť tento súbor (1a ZaD1 širšie vzťahy priesvitka.pdf)1a ZaD1 širšie vzťahy priesvitka.pdf49 kB2017-03-19 19:49
Stiahnuť tento súbor (2 ZaD1 komplexný2017 podklad.pdf)2 ZaD1 komplexný2017 podklad.pdf1309 kB2017-03-19 19:49
Stiahnuť tento súbor (2 ZaD1 komplexný2017 priesvitka s podkladom.pdf)2 ZaD1 komplexný2017 priesvitka s podkladom.pdf1551 kB2017-03-19 19:49
Stiahnuť tento súbor (2 ZaD1 komplexný2017 priesvitka.pdf)2 ZaD1 komplexný2017 priesvitka.pdf241 kB2017-03-19 19:50
Stiahnuť tento súbor (2a ZaD1 komplexný 2017 priesvitka s podkladom.pdf)2a ZaD1 komplexný 2017 priesvitka s podkladom.pdf322 kB2017-03-19 19:50
Stiahnuť tento súbor (2a ZaD1 komplexný2017 podklad.pdf)2a ZaD1 komplexný2017 podklad.pdf340 kB2017-03-19 19:50
Stiahnuť tento súbor (2a ZaD1 komplexný2017 priesvitka.pdf)2a ZaD1 komplexný2017 priesvitka.pdf166 kB2017-03-19 19:51
Stiahnuť tento súbor (3 ZaD1 doprava podklad.pdf)3 ZaD1 doprava podklad.pdf1075 kB2017-03-19 19:51
Stiahnuť tento súbor (3 ZaD1 doprava priesvitka s podkladom.pdf)3 ZaD1 doprava priesvitka s podkladom.pdf1281 kB2017-03-19 19:51
Stiahnuť tento súbor (3 ZaD1 doprava priesvitka.pdf)3 ZaD1 doprava priesvitka.pdf190 kB2017-03-19 19:52
Stiahnuť tento súbor (4 ZaD1 vodné hospodárstvo podklad.pdf)4 ZaD1 vodné hospodárstvo podklad.pdf737 kB2017-03-19 19:52
Stiahnuť tento súbor (4 ZaD1 vodné hospodárstvo priesvitka s podkladom.pdf)4 ZaD1 vodné hospodárstvo priesvitka s podkladom.pdf979 kB2017-03-19 19:52
Stiahnuť tento súbor (4 ZaD1 vodné hospodárstvo priesvitka.pdf)4 ZaD1 vodné hospodárstvo priesvitka.pdf237 kB2017-03-19 19:52
Stiahnuť tento súbor (5 ZaD1 elektro podklad.pdf)5 ZaD1 elektro podklad.pdf664 kB2017-03-19 19:53
Stiahnuť tento súbor (5 ZaD1 elektro priesvitka s podkladom.pdf)5 ZaD1 elektro priesvitka s podkladom.pdf774 kB2017-03-19 19:53
Stiahnuť tento súbor (5 ZaD1 elektro priesvitka.pdf)5 ZaD1 elektro priesvitka.pdf110 kB2017-03-19 19:53
Stiahnuť tento súbor (6 ZaD1 PPF  podklad.pdf)6 ZaD1 PPF podklad.pdf545 kB2017-03-19 19:54
Stiahnuť tento súbor (6 ZaD1 PPF podklad s priesvitkou.pdf)6 ZaD1 PPF podklad s priesvitkou.pdf655 kB2017-03-19 19:55
Stiahnuť tento súbor (6 ZaD1 PPF priesvitka.pdf)6 ZaD1 PPF priesvitka.pdf110 kB2017-03-19 19:56
Stiahnuť tento súbor (ZaD1_3 OrP text návrh.pdf)ZaD1_3 OrP text návrh.pdf508 kB2017-03-19 19:58

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).