Obecné zastupiteľstvo 2017-03-01 - ZÁPISNICA

Vytlačiť

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obce Oravská Poruba konaného dňa 1. marca 2017 o 15.00 hod.

P r í t o m n í:

Starosta obce:                    Peter Hrivnák

Kontrolórka obce:                ospravedlnená

Prítomní poslanci OZ:          Peter. Bajdich, Jozef Diškanec, Mgr. Milan Franko, Štefan Gabri,

                                         Peter Gálik, Ing. Ľubomír Maťuga, Ing. Sidónia Mikušová          

Ostatní prítomní:                 Božena Červeňová Bc. Mária Babiaková

Hostia:                               Mário Papán                                          

            Rokovanie OZ v Oravskej Porube otvoril a viedol p. Peter Hrivnák, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Petra Gálika a Ing. Ľubomíra Maťugu, za zapisovateľku určil B. Červeňovú. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci a Mgr. Milan Franko, Ing. Sidónia Mikušová a Jozef Diškanec bol schválený ako predseda návrhovej komisie.

P r o g r a m:

  1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie
  2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia
  4. Interpelácie poslancov
  5. Informácie starostu
  1. Prejednanie návrhu zámeru obce uskutočniť prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa zámennou medzi obcou a Vladimírom Vicáňom.
  2. Prejednanie návrhu zámennej zmluvy medzi obcou a Vladimírom Vicáňom
  3. Rôzne

           - kalendár obecných akcii 2017

           - plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2017

           - žiadosť o odkúpenie pozemku v Gäceli

           - správa o kontrolnej činnosti

  1. Diskusia

   10.   Schválenie uznesenia

   11.   Záver

Poslanci OZ schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplneným programom.

            Interpelácie poslancov:

Ing. Maťuga – navrhol poopravovať výtlky na ceste popri materskej škole a na ceste ponad dedinu, kým sa bude asfaltovať treba aspoň zasypať jamy

Ing. Mikušová – treba osloviť aj firmy na družstve v Porube či by neprispeli na opravu cesty

Gálik - navrhol opravu kanála v materskej škole aby nevlhla fasáda budovy

starosta – oprava kanála v materskej škole sa pripravuje a cesty sa budú opravovať

Gabri – pod Kutlíkovcami končí kanalizácia, stále odtiaľ vyteká voda

Bajdich – zavolať cisternu a vytiahnuť vodu

starosta – pomohla by OVS, ktorá by s prístrojmi skontrolovala potrubie

Gabri – informácia o pozemku v Lúžku

Ing. Maťuga – navrhol kontaktovať p. Juríka a informovať ho, že máme záujem o pozemky v Lúžku, či je tento pozemok zahrnutý v pozemkových úpravách

Ing. Mikušová – ako pokračujú pozemkové úpravy

starosta – pozemok v Lúžku je zahrnutý do pozemkových úprav, pozemkové úpravy budú pokračovať až po schválení územného plánu obce. Čakáme na vyjadrenia z ochrany prírody, ktorá sa rozhodla, že zaradí pozemky okolo Oravy do ochranného pásma

Ing. Maťuga – čistenie parku v Gäceli od náletov, 31. marca končí vegetačný kľud, navrhol brigádu v Gäceli

starosta – Juraj Kováčik čistil park väčšinou sám alebo s Kurišom, je tam toho veľa, skúšal mulčovať ale nešlo to. Požiadame družstvo aby s veľkým mulčovačom prešli záhradu, potom počistíme, splanírujeme a upravíme chodníky.

Ing. Maťuga – navrhol vyčleniť priestranstvá pre psov

Mgr. Franko – informoval sa o obecnej stránke

starosta – obecná stránka sa robí, administrátor preklopil materiály zo starej stránky, zatiaľ sa na stránke pracuje.

            Informácie starostu:

- výzva na zatepľovanie budov obecných úradov + výmena dverí, plynový kotol

- výzva na rekonštrukciu a výstavbu budov požiarnych zbrojníc a nákup techniky. Bližšie informácie o možnosti získania podal Mgr. Franko. Do konca marca treba podať zámer, projekt a rozpočet.

- prekládka rozhlasu, kamier a káblovky, žiadosť na optický kábel

- informácie k cestám, chodníky – cena 30€/m2 bez DPH

- zmeny sadzieb za elektriku

- cenová ponuka na dopravné značky 2 400 € bez stĺpikov, treba 70 značiek aj s dodatkovými tabuľami len na miestne komunikácie, stĺpiky by sme urobili a upravili sami

- vysporiadanie pozemkov Fedor, Šuvadová a MUDr. Horná – starosta zvolá spoločné stretnutie

- cenové ponuky na dopravné značky budú prejednané na nasledujúcom zasadnutí

            Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali a schválili zámer zámeny nehnuteľnosti v zmysle osobitného zreteľa medzi Obcou Oravská Poruba parcelu zapísanú na LV 1359 č. 92/401 o výmere 254 m², druh pozemku trvalé trávne porady v 1/1 a Vladimírom Vicáňom parcelu zapísanú na LV 1392 č. E-KN č. 364/3 o výmere 440 m², druh pozemku orná pôda v podiele 1/1 /príloha zámer/

            Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali a schválili zámennú zmluvu medzi Obcou Oravská Poruba a Vladimírom Vicáňom.

Rôzne:

- žiadosť o odkúpenie pozemku v Gäceli – Lucie a Miroslav Červenákovci požiadali o odkúpenie obecných chát s pozemkom

Ing. Maťuga – prípojka má väčšiu hodnotu ako chaty, predať pozemok najmenej za 30€

Bajdich – je za predaj ale peniaze z predaja účelovo viazať, peniaze použiť na dorobenie bytov a byty dať do prenájmu

     Poslanci obecného zastupiteľstva schválili nadbytočnosť nehnuteľného majetku parcelu C-KN 564/2 o výmere 163 m² zastavané plochy a nádvoria, rekreačnú chatku a pozemok pod chatou C-KN č. 564/3 o výmere 39 ², rekreačnú chatku a pozemok pod chatou C-KN č. 564/4 o výmere 39 ² včetne prípojky elektriky a vody.

- Návrh na preloženie cesty formou zámeny pozemkov – Papán

Poslanci OZ sa stretnú a prerokujú návrh p. Papána.

- kalendár obecných akcii 2017

Dni obce sú naplánované na 23.6. Jánsky oheň, 24.6. futbalový turnaj a hasičské preteky a 25.6. vystúpenie folklórnych skupín

- plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2017

Poslanci súhlasili s naplánovanými termínmi zasadnutí

- správa o kontrolnej činnosti obce oravská Poruba za rok 2016

Bola preložená na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Diskusia:

Ing. Maťuga – informoval o asfaltovaní cesty od odbočky do Gäcele po odbočku do Rybníkov, šachty treba dať do vodorovnej polohy. Na cenové ponuky sa ozvali Rilline a Doprastav. Ing. Franko urobí výškopis stavby.

Starosta – informoval o nájazdoch do domov z komunikácie.

            Po vyčerpaní všetkých bodov programu bol poslancom OZ predložený návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie bol jednohlasne schválený.

            Starosta obce p. Peter Hrivnák všetkým poďakoval za účasť a   rokovanie zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: B. Červeňová

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                 Peter   H R I V N Á K

                                                                                                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Peter Gálik                                                                        ...............................

Ing. Ľubomír Maťuga                                                         ...............................          

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (20170301 zápisnica.pdf)20170301 zápisnica.pdf1949 kB2017-03-03 13:00