Obecné zastupiteľstvo 2017-03-01 - UZNESENIE

U Z N E S E N I E

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oravská Poruba zo dňa 1.3.2017

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e

Informácie o plnení uznesení

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e

Informácie starostu k aktuálnym otázkam

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Zámer zámeny nehnuteľnosti v zmysle osobitného zreteľa medzi Obcou Oravská Poruba parcelu zapísanú na LV 1359 č. 92/401 o výmere 254 m², druh pozemku trvalé trávne porady v 1/1 a Vladimírom Vicáňom parcelu zapísanú na LV 1392 č. E-KN č. 364/3 o výmere 440 m², druh pozemku orná pôda v podiele 1/1 /príloha zámer/

Hlasovali za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Zámennú zmluvu medzi Obcou Oravská Poruba a Vladimírom Vicáňom v zmysle uznesenia č.3/2017.

Hlasovali za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Nadbytočnosť nehnuteľného majetku parcela C-KN 564/2 o výmere 163 m² zastavané plochy a nádvoria, rekrečnú chatku súp.číslo 343 postavenú na parcele KN-C č. 564/3 o výmere 39 ² včetne pozemku, rekrečnú chatku súp.číslo 344 postavenú na parcele KN-C č. 564/4 o výmere 39 ² včetne pozemku a prípojok elektrickej energie a vody.

Hlasovali za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1

Peter H R I V N Á K

starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Peter Gálik .......................................

Ing. Ľubomír Maťuga …...................................

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (20170301 uznesenie.pdf)20170301 uznesenie.pdf591 kB2017-03-03 12:56

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).