Zámer obce zámennou uskutočniť prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa s V.Vicáňom

ZÁMER OBCE ZÁMENNOU USKUTOČNIŤ PREVOD MAJETKU OBCE Z DOVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Zámerom je uskutočniť zámenu nehnuteľnosti, medzi Obcou Oravská Poruba a Vladimírom Vicáňom, bytom Dolný Kubín, Odbojárov 1955/17-10, nasledovne:
Obec Oravská Poruba zamieňa nehnuteľnosť v k. ú. Poruba-Geceľ:
-    parcelu zapísanú na LV 1359 č. 92/401 o výmere 254 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty, v podiele 1/1,
za nehnuteľnosť (pozemok) vo vlastníctve Vladimíra Vicáňa v k. ú. Poruba-Gaceľ:
-    parcely zapísanej na LV 1392 č. E-KN č.364/3, o výmere 440 m2, druh pozemku – orná pôda, v podiele 1/1.
 
Prevod sa uskutoční v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ak o ňom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Zámena nehnuteľností (pozemkov) je potrebná z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod budúcou obecnou cestou. Zámennou predmetných nehnuteľností  dôjde ku prevodu nehnuteľností na skutočného užívateľa a následne ku možnosti bez obmedzení tento majetok užívať a zveľaďovať v prospech rozvoja obce.

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli obce:    6.2.2017

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).