Obecný kontrolór

Vytlačiť

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.
Hlavnou kontrolórkou obce je Ing.Tomáš Chovanec

Hlavný kontrolór:

  1. a) vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti,
    b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej 

    činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve

    zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu

    obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho

    najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,

    a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami

    pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej

    únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.