Rokovací poriadok komisií

 ROKOVACÍ PORIADOK


                komisií Obecného zastupiteľstva obce Oravská Poruba
     Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Poruba  na základe § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva:
Čl. 1

Všeobecné ustanovenia


§ 1 Predmet úpravy

Tento rokovací poriadok upravuje:
1) Zriaďovanie a kompetencie komisií Obecného zastupiteľstva obce  Oravská Poruba,
2) Prípravu a priebeh zasadnutia komisií,
3) Zloženie komisie, práva a povinnosti členov komisie a zánik funkcie člena komisie.
 

§ 2 Pôsobnosť rokovacieho poriadku

1) Tento rokovací poriadok sa vzťahuje na stále komisie a dočasné komisie zriadené Obecným zastupiteľstvom obce  Oravská Poruba.
2)  Tento rokovací poriadok sa nevzťahuje na Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.

§ 3 Výklad pojmov

1) Pojmy: starosta obce, zástupca starostu obce, Obecné zastupiteľstvo (v ďalšom texte OZ) obce, poslanec obce, hlavný kontrolór obce, zamestnanci Obecného úradu (v ďalšom texte OÚ) obce, občan obce, obec – budú mať v tomto rokovacom poriadku vždy miestnu príslušnosť k obci  Oravská Poruba.
2) Dňom sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie aj pamätný deň a deň pracovného pokoja s výnimkou dňa, na ktorý pripadá štátny sviatok1.
3) Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty2.
4) Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou3.
5) Verejným priestranstvom sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumejú nehnuteľné veci vo vlastníctve obce.
6) Zapisovateľom sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie osoba, ktorá vyhotovuje zápisnicu   z rokovania komisie aj s prijatými uzneseniami komisie. Zapisovateľom môže byť:
− predsedajúci komisie,
− predsedajúcim poverený člen komisie,
− zamestnanec OÚ, ktorý nie je členom komisie.
7) Osoba oprávnená viesť zasadnutie komisie je zároveň overovateľom, ktorá svojím podpisom overuje správnosť vyhotovenia zápisnice zo zasadnutia komisie a správnosť vyhotovenia uznesenia zo zasadnutia komisie.


Čl. 2

Zriaďovanie a kompetencie komisií

 

§ 4 Komisie

1) Komisie zriaďuje OZ obce ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
2) OZ volí a odvoláva predsedu a členov komisií, určuje hlavné kompetencie komisií, vymedzuje práva a povinnosti členov komisií a ukladá komisiám úlohy na riešenie predmetných vecí.
3) OZ zriaďuje tieto stále komisie:
      a) Komisia finančná a verejného poriadku
b) Komisia mládeže,  kultúry a športu
      c) Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy a služieb
      d) Komisia sociálnych vecí a rodiny
4) OZ zriadi svoje stále komisie najneskôr do 30 dní od konania ustanovujúceho zasadnutia OZ.
5) Funkčné obdobie stálych komisií je zhodné s funkčným obdobím OZ.
6) Riešenie sporu o vecnú príslušnosť prejednania konkrétnej veci:
    a)  Ak sa žiadna zo stálych komisií obecného zastupiteľstva nepovažuje za vecne príslušnú na   prejednanie veci, starosta obce určí, ktorá z komisií je najkompetentnejšia vec prejednať. Ak je rozsah prejednávanej veci výrazne mimo kompetencií stálych komisií, OZ zriadi dočasnú komisiu na jej prejednanie.
     b)  Ak je na prejednanie veci vecne príslušných niekoľko stálych komisií, starosta obce určí, ktoré sú vecne príslušné na prejednanie takejto veci a vec prejednajú všetky takto určené stále komisie. Zároveň starosta obce určí, či vec prejednajú spoločne, každá samostatne alebo určí iný postup.
7) OZ môže zriadiť dočasné komisie na prerokovanie a vyriešenie situácií, ktoré nepatria do     pôsobnosti žiadnej zo stálych komisií. Činnosť dočasnej komisie skončí uplynutím času, na ktorý  bola zriadená alebo splnením úlohy, na ktorú bola zriadená, alebo uplynutím funkčného obdobia OZ, ktoré túto dočasnú komisiu zriadilo.
8) OÚ pre činnosť komisií zabezpečuje:
a) Administratívnu, materiálnu a technickú podporu
b) Priestory na zasadnutie
c) Súčinnosť OÚ pri činnosti komisií
d) Spracovanie požadovaných materiálov, ktoré sú v kompetencii OÚ.

§ 5 Komisia finančná a verejného poriadku

    1) Hlavné kompetencie komisie:
      a) zaujíma stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho čerpaniu, zmenám a doplnkom4 ,
b) zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu obce5,
c) zaujíma stanoviská k návrhom na predaj, prenájom, či kúpu majetku obce,
d) prerokováva výsledky inventarizácie majetku obce,
e) navrhuje úpravy zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov obce a zástupcu
    starostu obce a kontroluje ich dodržiavanie,
      f) spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou na výchovno-
          vzdelávacie školské, kultúrne aktivity a k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja
          mládeže a športu,

 g) spolupracuje a kontroluje zabezpečenie  ochrany verejného poriadku
 h) dohliada na  dodržiavanie  občianskeho spolunažívania  (mediácia).
2) Komisia iniciatívne predkladá návrhy na skvalitnenie uvedených oblastí vypracovaním a predkladaním návrhov, vrátane návrhov všeobecne záväzných nariadení, resp. návrhov zmien všeobecne záväzných nariadení na rokovanie OZ.
3) Ďalšie činnosti komisie:
a) zaujíma stanoviská k návrhom VZN o miestnych daniach a poplatkoch,
b) zaujíma stanoviská k návrhom VZN, ktoré súvisia s finančnou, príp. majetkovou agendou obce, c) zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
d) podieľa sa na kontrole čerpania rozpočtu obce,
e) podieľa sa na kontrole hospodárenia s majetkom  obce,
f)  vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov,
g) zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky,
h) predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu obce,
i)  zaujíma stanoviská k opodstatnenosti na vyraďovanie majetku v rámci inventarizácie majetku,
j)  vyjadruje sa k návrhu odmeňovacieho poriadku pracovníkov obecného úradu a kontroluje
       jeho dodržiavanie,
k) spolupracuje so starostom obce pri prešetrovaní podania fyzickej osoby a právnickej osoby
          na porušenie práv a povinností upravených v osobitnom predpise9, ktoré  je obec oprávnená
          konať a rozhodnúť podľa osobitného predpisu10,
l) spolupracuje so starostom obce pri vybavovaní sťažností, opakovanej sťažnosti, sťažnosti proti
   vybavovaniu sťažnosti a sťažnosti proti odloženiu sťažnosti, ak sťažnosť bola podaná na
   starostu obce za jeho činnosť pri výkone územnej samosprávy, na hlavného kontrolóra obce,   na poslanca OZ a člena komisie OZ, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva, podľa  osobitného zákona11,
      m) spolupôsobí pri riešení susedských sporov, rôznych priestupkov proti spolunažívaniu,
       n) podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
o) podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach, verejných
     priestranstvách obce a verejne prístupných miestach .

§ 6 Komisia mládeže,  kultúry a športu

    1) Hlavné kompetencie komisie:
a) venuje pozornosť voľnočasovým aktivitám  mládeže v obci (koordinuje podujatia pre
     mládež v obci),
b) vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja a predkladá návrhy na skvalitnenie činnosti     predškolského  zariadenia v obci,
c) plánuje, navrhuje, koordinuje a organizačne vytvára podmienky pre rozvoj kultúry, tradícií
    a  športu a navrhuje formy ich spolufinancovania obcou,
d) podporuje, koordinuje a rozvíja záujmové a voľnočasové aktivity obyvateľov obce,
e) navrhuje zriadenie, resp. zrušenie kultúrnych a športových inštitúcií podporovaných obcou
    a  zabezpečuje ich kontrolný, prípadne ozdravný proces,
f) predkladá návrhy opatrení na:
    −ochranu kultúrnych a historických pamiatok obce
    −zachovávanie a rozvoj tradícií v obci
    −zachovanie kultúrneho dedičstva.
2)  Komisia iniciatívne predkladá návrhy na skvalitnenie uvedených oblastí vypracovaním a   predkladaním návrhov, vrátane návrhov všeobecne záväzných nariadení, resp. návrhov zmien všeobecne záväzných nariadení na rokovanie OZ.
3) Ďalšie činnosti komisie:
a) Každoročne predkladá OZ Plán kultúrnych, spoločenských a športových akcií v obci, koordinuje jeho realizáciu a vyhodnocuje ho,
    a) podporuje zapájanie sa detí prostredníctvom materskej školy a detskej folklórnej  skupiny Porubček do kultúrnych podujatí a akadémii v obci,
c) podporuje zachovanie kultúrnej činnosti, speváckej činnosti a ľudových tancov, prípadne navrhuje zriaďovanie ďalších kultúrnych, či športových činností,
d)  vytvára podmienky pre rozvoj osvetovej a knižničnej činnosti a kontroluje ju,
e)  koordinuje a vytvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu pre všetkých obyvateľov,
f)  koordinuje a vytvára podmienky pre činnosti TJ Družstevník (športových oddielov),
g)  kontroluje stav športových obecných zariadení a navrhuje ich skvalitňovanie a rozvoj,
h)  spolupracuje s existujúcimi kultúrnymi , spoločenskými a športovými záujmovými združeniami v obci a podporuje ich rozvoj,
i)   vyhodnocuje realizáciu jednotlivých kultúrnych, spoločenských, turistických a športových
    podujatí, o výsledkoch informuje OZ.

§ 7 Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy a služieb

1) Hlavné kompetencie komisie:
a) územné plánovanie6 ,
b) uplatňovanie stavebného poriadku7 ,
c) uskutočňovanie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác zo strany obce,
d) navrhuje riešenia v oblasti:
− dopravy v obci (rozvoj dopravy, dopravné značenie, pasportizácia, údržba komunikácií,     stanovisko k žiadosti o rozkopávke)
− verejného osvetlenia
− ochrany a údržby verejných priestranstiev
− odvozu a likvidácie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
− tvorby a ochrany životného prostredia
− ochrany pred požiarmi8  a vodnými živlami
− služieb a rozvoja cestovného ruchu .
2) Komisia iniciatívne predkladá návrhy na skvalitnenie uvedených oblastí vypracovaním a predkladaním návrhov, vrátane návrhov všeobecne záväzných nariadení, resp. návrhov zmien všeobecne záväzných nariadení na rokovanie OZ.
3) Ďalšie činnosti komisie:
     a)  prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko,
     b)  prerokováva zmeny a doplnky územného plánu, predkladá návrhy na schválenie OZ ,
     c) prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku       pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko ,
     d)   vyhodnocuje činnosť v oblasti výstavby s ohľadom na rozvoj obce ,
     e) dáva záväzné stanovisko pre vydanie Územného rozhodnutia, zlúčeného územného    rozhodnutia  so stavebným povolením pre stavbu v obci,
      f) prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim odborné stanovisko,
      g)  prerokováva sťažnosti občanov, prípadne rieši sporné otázky v stavebnej oblasti,
      h) vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia, odpadov, vôd, zvierat, pôdohospodárstva,        stavebného poriadku, dopravy, vyplývajúcej pre obec z príslušných právnych predpisov,
i)  predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a dopravného napojenia obce, pripomienkuje návrhy cestovných poriadkov,
j)   podáva podnety na skvalitnenie označenia na miestnych komunikáciách ( dopravné značenie, prechody pre chodcov a pod.), navrhuje zmeny v passporte dopravného značenia v obci,
k)  vyjadruje sa k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestňovaniu prevádzky na území obce, zaujíma stanoviská k investičnej činnosti v obci ,
l)   kontroluje dodržiavanie úloh na úseku ochrany spotrebiteľa a spolupôsobí pri utváraní podmienok na úseku zásobovania obce,
m) vyjadruje sa k návrhom na schválenie času predaja v obchodoch, prevádzkach služieb a na obecnom trhovisku a následne vykonáva kontrolu ich dodržiavania,
n) rieši problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom, cestovným ruchom, turizmom a propagáciou obce.

§ 8 Komisia sociálnych vecí a rodiny

1) Hlavné kompetencie komisie:
     Rieši, resp. predkladá návrhy na riešenie problémov hlavne v oblastiach:
a) poskytovať poradenstvo resp. sprostredkovať poradenskú sociálnoprávnu službu,
b) podpory sociálnych vecí a rodiny,
c) komunikácie s inštitúciami (najmä pre dôchodcov, zdravotne postihnutých, či sociálne
    odkázaných občanov obce),
d) narušenia komunikácie resp.  vzťahov v rodine (manželia, rodičia - deti, starí rodičia),
e) posúdenia návrhu na sociálno-právnu ochranu  detí a mládeže. 
2)   Komisia iniciatívne predkladá návrhy na skvalitnenie uvedených oblastí vypracovaním a predkladaním návrhov, vrátane návrhov všeobecne záväzných nariadení, resp. návrhov zmien všeobecne záväzných nariadení na rokovanie OZ.
3)  Ďalšie činnosti komisie:
Poskytuje, resp. sprostredkuje poskytovanie sociálnej služby ako odbornej, obslužnej, či ďalšej
činnosť, alebo súboru týchto činností, ktoré sú zamerané na:
1. prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľa obce, rodiny alebo komunity v obci,
2. zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti obyvateľa viesť samostatný život a na podporu jeho začlenenia do spoločnosti,
3. zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb obyvateľa obce,
4. riešenie krízovej sociálnej situácie obyvateľa obce, či rodiny v obci,
5. prevenciu sociálneho vylúčenia obyvateľa obce, či rodiny12  v obci.

Čl. 3

Príprava a priebeh zasadnutia komisie


§ 9 Zasadnutia komisie

1) Komisia zasadá spravidla v priestoroch OÚ. Môže zasadať aj v iných priestoroch, ak si to vyžaduje operatívnosť zasadnutia. V tomto prípade náklady spojené s použitím iného priestoru obec nepreplatí.
2) Komisia zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace, ak OZ, prípadne starosta nestanoví inak.
3) Oprávnený zvolávateľ zasadnutia je:
a) Predseda komisie.
b) Starosta – na vlastný podnet, alebo ak nezvolá zasadnutie predseda komisie .
4) Oprávnený zvolávateľ je predsedajúci zasadnutiu komisie – predsedá, vedie a zodpovedá za pracovný a konštruktívny priebeh zasadnutie komisie. V prípade nekonštruktívnej atmosféry zasadnutia komisie môže predsedajúci zasadnutie prerušiť najviac na 30 minút a v prípade, že atmosféra je aj po prerušení nekonštruktívna, zasadnutie komisie ukončí a oznámi náhradný termín zasadnutia tak, aby sa konalo do 10 dní odo dňa prerušenia zasadnutia. V programe pôvodného zasadnutia sa na takomto zasadnutí pokračuje.
5) Oprávnený zvolávateľ môže poveriť iného člena predsedaním komisii a vedením zasadnutia komisie, ktoré zvolal. Ak žiadny člen komisie nebude ochotný predsedať a viesť zasadnutie komisie, zasadnutiu komisie je povinný predsedať ten, kto zasadnutie komisie zvolal.
6) Zasadnutie komisie sa môže uskutočniť aj v pamätných dňoch a v dňoch pracovného pokoja s výnimkou štátnych sviatkov13.
 7) Návrh programu zasadnutia komisie zverejňuje oprávnený zvolávateľ komisie na webovom sídle obce a úradnej tabuli v obci najmenej tri dni pred zasadnutím komisie.
8)  Komisia rokuje na základe podkladov, ktoré si zabezpečí od OÚ, od relevantných osôb, prípadne aj od relevantných inštitúcií, prípadne z iných relevantných zdrojov.
9) Rokovanie komisie je zásadne verejné.
10)Rokovanie Komisie finančnej a verejného poriadku je neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov14 , to neplatí, ak je predmetom rokovania finančnej komisie:
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec ,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám .
11) Rokovanie Komisie finančnej a verejného poriadku je neverejné, ak ide o vybavovanie sťažností   podľa § 5 ods. 3 písm. l) tohto rokovacieho poriadku.
12)Na verejnom rokovaní komisie sa hlasuje spravidla verejne zdvihnutím ruky. Ktorýkoľvek z členov komisie môže navrhnúť, aby sa hlasovalo tajne prostredníctvom hlasovacích lístkov. O návrhu na vyhlásenie hlasovania komisie za tajné rozhoduje komisia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov komisie.
13)Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
14)Ak komisia nie je spôsobilá rokovať a uznášať sa, oprávnený zvolávateľ zasadnutia komisie rozpustí zasadnutie komisie a určí náhradný termín zasadnutia komisie tak, aby sa uskutočnilo do 10 dní odo dňa pôvodného termínu zasadnutia komisie, na ktorom komisia nebola uznášaniaschopná.
15)Ak je komisia spôsobilá rokovať a uznášať sa, na začiatku zasadnutia komisie predsedajúci zasadnutiu komisie určí zapisovateľa, ak nebude túto činnosť vykonávať sám. Následne predsedajúci zasadnutiu komisie prečíta všetky body návrhu programu zasadnutia komisie. Každý člen komisie môže navrhnúť doplnenie návrhu programu zasadnutia komisie o nový bod programu, alebo vypustenie bodu návrhu programu. O každej zmene návrhu programu zasadnutia komisie komisia hlasuje. Zmena návrhu programu zasadnutia komisie je prijatá, ak bola schválená nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Následne komisia hlasuje o návrhu programu ako celku. Návrh programu zasadnutia komisie je prijatý, ak bol schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie.
16)Ak po prečítaní všetkých bodov návrhu programu zasadnutia komisie nebol podaný návrh na zmenu programu zasadnutia komisie, komisia hlasuje o návrhu programu ako celku. Návrh programu zasadnutia komisie je prijatý, ak bol schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie.
17)Program zasadnutia komisie, schválený na začiatku zasadnutia komisie, už nie je možné počas rokovania komisie meniť a dopĺňať.
18)Oprávnený zvolávateľ zodpovedá za písomné pozvanie na zasadnutie komisie všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorých sa rokovanie komisie týka.
19)Oprávnený zvolávateľ zodpovedá za to, že pozvánku pošle (elektronickou poštou, listom) minimálne 5 dní pred konaním zasadnutia zainteresovaným osobám, resp. inštitúciám a v pozvánke na zasadnutie komisie sa vždy uvedie poučenie, že osoba, ktorej sa rokovanie komisie týka, môže svoje vyjadrenie k veci, ktorá sa tejto osoby týka, podať obecnému úradu ústne, písomne, prostredníctvom SMS – správy, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. O ústne podanom vyjadrení a o telefonicky podanom vyjadrení vyhotoví príslušný zamestnanec OÚ alebo predseda komisie úradný záznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, vyjadrenie tejto osoby, dátum a čas prijatia vyjadrenia, meno, priezvisko, funkciu a podpis vyhotoviteľa úradného záznamu. Vyjadrenie osoby podané prostredníctvom elektronickej pošty na e – mailovú adresu OÚ nemusí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
20)Oprávnený zvolávateľ zasadnutia komisie môže pozvať na zasadnutie komisie starostu obce, zástupcu starostu obce, predsedu inej komisie, alebo hlavného kontrolóra obce.
21)Ak sa pozvané osoby, resp. zástupcovia pozvaných inštitúcií, ktorých sa rokovanie komisie týka, na zasadnutí komisie nezúčastnia, rokovanie komisie pokračuje bez účasti týchto osôb. 22) Komisia vždy udelí slovo pozvaným osobám, ktorých sa rokovanie komisie týka, ak sa tieto osoby na rokovaní komisie zúčastnia.
23)Ak na rokovaní komisie požiada o slovo starosta obce, zástupca starostu obce, predseda inej komisie OZ, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec vyššieho územného celku, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády Slovenskej republiky alebo iného štátneho orgánu Slovenskej republiky, slovo sa mu udelí.
24)Komisia udelí slovo k prejednávanému programu aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce, fyzickej osobe, ktorá má oprávnenie podieľať sa na samospráve obce15, zástupcovi právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou a zástupcovi právnickej osoby, ktorá má sídlo na území obce, ak na rokovaní komisie o slovo požiada.

§ 10 Žiadosť o zvolanie zasadnutia komisie


1) Ak o zvolanie zasadnutia komisie požiada najmenej jedna polovina členov komisie alebo starosta, predseda komisie zvolá zasadnutie komisie tak, aby sa uskutočnilo do 5 dní od podania žiadosti na jej zvolanie. Ak predseda komisie nezvolá zasadnutie komisie, zasadnutie komisie zvolá starosta tak, aby sa uskutočnilo do 10 dní od podania žiadosti.
2) Žiadosť o zvolanie zasadnutia komisie sa podáva predsedovi komisie, alebo na OÚ. O zvolanie zasadnutia komisie možno požiadať ústne, písomne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty. V žiadosti žiadateľ uvedie aj návrh bodu programu zasadnutia komisie. O ústne podanej žiadosti vyhotoví príslušný zamestnanec OÚ alebo predseda komisie písomný záznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa o zvolanie zasadnutia komisie, názov komisie, v ktorej žiadateľ pôsobí, návrh programu zasadnutia komisie, dátum a čas vyhotovenia úradného záznamu, meno, priezvisko, funkciu a podpis vyhotoviteľa úradného záznamu.
3) Ak bola žiadosť podaná na OÚ, tento je povinný bezodkladne informovať predsedu príslušnej komisie o podanej žiadosti, prípadne mu predloží originál tejto žiadosti k nahliadnutiu. Originál písomnej žiadosti o zvolanie zasadnutia komisie môže byť predsedovi komisie predložený iba v priestoroch OÚ. Predseda komisie si môže dať vyhotoviť na OÚ kópiu tejto žiadosti.
4) Ak bola žiadosť o zvolanie zasadnutia komisie podaná predsedovi komisie, alebo predseda komisie spísal záznam žiadosti o zvolanie zasadnutia komisie podanej ústne, je povinný do 2 pracovných dní doručiť obecnému úradu originál písomnej žiadosti.

§ 11 Zápisnica zo zasadnutia komisie

1) Z každého zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľ a oprávnený zvolávateľ – predsedajúci zasadnutiu komisie, ktorý overuje aj správnosť vyhotovenia zápisnice .
2) Zápisnicu zo zasadnutia komisie vyhotovuje zapisovateľ, ktorý ju v spolupráci s overovateľom vypracuje do 5 dní od konania zasadnutia komisie a odovzdá ju na OÚ, ktorý zabezpečí jej zverejnenie stanoveným spôsobom.
3) Zápisnica zo zasadnutia komisie obsahuje:
     a) označenie „Zápisnica zo zasadnutia komisie.... (názov príslušnej komisie), poradové číslo zápisnice, mesiac zasadnutia a kalendárny rok, v ktorom bola vyhotovená“ ( napr.: 3. – 02/2015) ,
b) dátum, miesto a čas od – do zasadnutia komisie,
c) menný zoznam členov komisie: prítomných na zasadnutí, neprítomných na zasadnutí aj s označením ospravedlnený, resp. neospravedlnený,
d)  oprávnený zvolávateľ zasadnutia: meno, priezvisko a funkciu osoby (predseda, podpredseda, starosta, členovia komisie17), ktorá bola oprávnená zvolať zasadnutie komisie,
e)  meno, priezvisko a funkciu osoby, ktorá predsedala zasadnutiu komisie ,
f)   meno zapisovateľa,
g)  návrh programu zasadnutia komisie ,
h) návrhy členov komisie na zmenu a doplnenie návrhu programu zasadnutia komisie s uvedením mena a priezviska člena komisie, ktorý navrhol doplniť alebo zmeniť návrh programu zasadnutia komisie schválený program zasadnutia komisie s uvedením počtu členov komisie, ktorí hlasovali za schválenie návrhu programu zasadnutia komisie, s uvedením počtu členov komisie, ktorí hlasovali proti schváleniu návrhu programu zasadnutia komisie, s uvedením počtu členov komisie, ktorí sa zdržali hlasovania o návrhu programu zasadnutia komisie,
i)   priebeh rokovania komisie k jednotlivým bodom programu zasadnutia komisie a vyjadrenia: 1. členov komisie,
2. osoby, ktorej sa rokovanie komisie týka, ak sa zúčastnila na zasadnutí komisie,
3. písomne doručené vyjadrenia k bodu programu sa uvedú ako príloha,
4. osôb, ktorým bolo slovo udelené aj s uvedením mena, priezviska, prípadne názvu inštitúcie, ktorú zastupujú,
j) ak sa na zasadnutí komisie hlasuje, v zápisnici sa uvedie počet a menný zoznam členov komisie, ktorí hlasovali za schválenie každého návrhu, či uznesenia, počet a menný zoznam členov komisie, ktorí hlasovali proti schváleniu návrhu, či uznesenia a počet a menný zoznam členov komisie, ktorí sa zdržali hlasovania o návrhu, či uznesení.
k)  Komisia prijíma uznesenia, ak sa jedná o:
1. návrhy, odporúčania a stanoviská pre starostu, OZ, alebo pre hlavného kontrolóra,
2. žiadosti a podnety starostovi, OZ, alebo hlavnému kontrolórovi,
3. poverovanie členov komisie konkrétnymi úlohami súvisiacimi s kompetenciami komisie .
l)  Na jednom zasadnutí komisie môže byť prijatých viac uznesení. Každý schválený, alebo neschválený návrh, odporúčanie, stanovisko, žiadosť alebo podnet, je samostatným uznesením. Samostatným uznesením je aj poverenie členov komisie úlohami súvisiacimi s kompetenciami komisie. Samostatným uznesením je aj zobratie na vedomie skutočnosti prerokovanej na zasadnutí komisie.
m) Číslovanie prijatých uznesení je nasledovné: poradové číslo uznesenia / číslo zápisnice ( napr.: uznesenie č: 2/3. – 02/2019) .
n)  Uznesenie je prijaté, keď je schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov komisie,
o) ak komisia na svojom zasadnutí schválila návrh, odporúčanie, stanovisko, žiadosť alebo podnet, v uznesení sa táto skutočnosť uvedie ako „komisia schvaľuje“ ,
p) ak komisia na svojom zasadnutí neschválila návrh, odporúčanie, stanovisko, žiadosť alebo podnet, v uznesení sa táto skutočnosť uvedie ako „komisia neschvaľuje“,
q) ak komisia poverila člena komisie úlohou súvisiacou s kompetenciami komisie, v uznesení sa táto skutočnosť uvedie ako „komisia poveruje“ ,
r)  ak komisia na svojom zasadnutí zobrala na vedomie nejakú skutočnosť, v uznesení sa táto skutočnosť uvedie ako „komisia berie na vedomie“ ,
s) každá strana zápisnice sa čísluje formátom: číslo strany / počet všetkých strán zápisnice ( napr.: 2 / 5),
t) uvedie sa, či zapisovateľ resp. predsedajúci zasadnutiu komisie pracovný návrh zápisnice nahlas prečítal pred všetkými členmi komisie ,
u)  dátum vyhotovovania zápisnice a podpis zapisovateľa ,
v)  dátum overenia a podpis predsedajúceho,
w) odtlačok okrúhlej úradnej pečate obce, ktorú obec používa pri výkone územnej samosprávy.
4)  Predsedajúci zasadnutiu komisie nemôže odmietnuť podpísať zápisnicu komisie.
5) Uznesenie komisie má pre starostu, OZ, alebo hlavného kontrolóra obce odporúčajúci charakter. Starosta, OZ a hlavný kontrolór obce nie sú viazaní uznesením komisie.
6)   Každý člen komisie má právo uviesť v uznesení komisie svoj názor odlišný od komisiou prijatého uznesenia. Tento odlišný názor zapisovateľ zapíše v závere uznesenia.
7)  Na požiadanie členov komisie predsedajúci, ktorý zasadnutiu komisie predsedal, zabezpečí do 5 dní od konania zasadnutia komisie distribúciu kópie zápisnice (bez príloh) elektronicky vo formáte .pdf, alebo v papierovej verzii, prípadne zabezpečí jej zverejnenie na oficiálnej webovej adrese obce.
8) Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je zoznam jednoznačne označených príloh, počtu ich strán a aj ich originály:
a) prezenčná listina, v ktorej je uvedený dátum a čas od-do konania zasadnutia komisie, mená a priezviská a podpisy zúčastnených členov komisie (z dôvodmi neprítomnosti), prípadne aj ďalších osôb, ktoré sa zúčastnili zasadnutia komisie (ak zastupujú inštitúciu, uvedie sa aj jej názov a adresa) ,
b) doručené písomné stanoviská k prejednávaným bodom programu,
c) podporné dokumenty k prejednávaným bodom programu .
9) Predsedajúci zasadnutiu komisie odovzdá kompletnú zápisnicu na OÚ do 8 dní od konania     zasadnutia. Kompletné zápisnice zo zasadnutia komisie sa uschovávajú a archivujú na OÚ tak, aby nehrozila ich strata, úprava, poškodenie alebo zničenie. OÚ vedie evidenciu prijatých zápisníc s uvedením:
a) dátumu prijatia,
b) počtu prijatých listov zápisnice, zoznamu a počtu listov príloh,
c) podpisu predsedajúceho, že zápisnicu odovzdal kompletnú.

§ 12 Výročná správa o činnosti komisie

    1) Predseda komisie je povinný po uplynutí kalendárneho roka predložiť OZ na jeho prvom
     zasadnutí v novom kalendárnom roku Výročnú správu o činnosti komisie za uplynutý rok
     písomne.
    2) Obsah a rozsah Výročnej správy o činnosti komisie určí OZ na poslednom zasadnutí v končiacom
      roku.

            Čl. 4
Zloženie komisie, práva a povinnosti členov komisie a zánik funkcie člena komisie


 § 13 Zloženie a členstvo v komisii


1) Každá stála komisia a každá dočasná komisia je zložená najmenej z troch členov .
2) Členmi každej stálej komisie a každej dočasnej komisie sú najmenej jeden poslanec OZ . Členmi komisie môžu byť aj obyvatelia obce.
3) Každý poslanec OZ a každý obyvateľ obce môže byť súčasne členom viacerých stálych komisií a dočasných komisií.
4) Komisia sa skladá z predsedu komisie a ďalších, najmenej dvoch členov komisie.
5) Funkcia člena komisie je nezlučiteľná s funkciou:
     a) starostu
     b) hlavného kontrolóra.
6) Člen komisie je povinný:
a) aktívne sa podieľať na činnosti komisie a iniciatívne predkladať návrhy na skvalitnenie života všetkých občanov obce, na skvalitnenie podmienok podnikania v obci aj pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré v obci riadne a zodpovedne vykonávajú podnikateľskú činnosť,
b) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, do ktorej bol zvolený,
d) dodržiavať štatút obce, tento rokovací poriadok a Zásady odmeňovania poslancov.
7) Člen komisie má právo:
a) na svoj názor k prejednávaným skutočnostiam bez obáv z perzekúcie, či osočovania,
b) predkladať komisii svoje návrhy,
c) interpelovať starostu a poslancov OZ vo veciach, týkajúcich sa kompetencií komisie,
d) požadovať od fyzických osôb a od právnických osôb, ktoré v obci vykonávajú   podnikateľskú činnosť, informácie a vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa kompetencií komisie.

§ 14 Interpelácia

1) Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka adresovaná starostovi obce, alebo poslancovi OZ, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení obce, plnenie interných noriem obce a uznesení OZ vo veciach, týkajúcich sa kompetencií komisie starostom, alebo poslancom OZ.
2) Interpelácia sa podáva starostovi písomne na OÚ, alebo ústne do zápisnice zo zasadnutia komisie. Predsedajúci zasadnutiu je povinný oboznámiť starostu obce o interpelácii uvedenej v zápisnici najneskôr do 8 dní (najneskôr v deň odovzdania zápisnice na OÚ).
3) Starosta je povinný členovi komisie na interpeláciu odpovedať do 30 dní od prijatia interpelácie:
a) písomne
b) alebo ústne na zasadnutí komisie, táto odpoveď sa uvedie do zápisnice zo zasadnutia komisie.
4) Na najbližšom zasadnutí komisie a po doručení písomnej odpovede na interpeláciu sa zaradí rozprava o tejto odpovedi. Starosta je povinný byť na rozprave prítomný.
5) Člen komisie, ktorý podal interpeláciu, sa vyjadrí, či považuje odpoveď starostu za uspokojivú. Ak člen komisie nepovažuje odpoveď starostu za uspokojivú, komisia zaujme uznesením stanovisko k odpovedi starostu na interpeláciu.
6) Kópia interpelácie člena komisie a kópia odpovede starostu na interpeláciu sa prikladajú k zápisnici zo zasadnutia komisie, na ktorom bola prejednávaná odpoveď starostu na interpeláciu.

§ 15 Predseda komisie

1) Predsedom stálej komisie a predsedom dočasnej komisie môže byť poslanec OZ alebo obyvateľ obce zvolený OZ. Predsedu komisie volí a odvoláva OZ.
2) Predseda komisie:
a) zastupuje komisiu navonok,
b) navrhuje plán činnosti komisie,
c) riadi a organizuje prácu komisie,
d) zvoláva a vedie zasadnutia komisie,
e) navrhuje program zasadnutia komisie,
f)poveruje zapisovateľa vyhotovením zápisnice zo zasadnutia komisie,
g) zodpovedá za overenie správnosti vyhotovenia zápisnice,
h) podpisuje zápisnicu,
i) raz ročne predkladá OZ Výročnú správu o činnosti komisie,
j) prijíma oznámenie člena komisie o neúčasti na zasadnutí komisie,
     k) navrhuje OZ odvolanie člena komisie, ktorý sa trikrát po sebe nezúčastnil na  zasadnutiach  bez oznámenia neúčasti v zmysle § 16 od. 1 tohto Rokovacieho poriadku,
l) navrhuje OZ odvolanie člena komisie za sústavné neplnenie si prijatých uznesení a pasivitu a nezáujem o aktívnu činnosť v komisii,
m) navrhuje odmeny členom komisie podľa Zásad odmeňovania poslancov,

§ 16 Oznámenie neúčasti člena komisie na zasadnutí komisie

1) Člen komisie, okrem predsedu komisie, je povinný minimálne 1 deň vopred oznámiť oprávnenému zvolávateľovi zasadnutia dôvody svojej neúčasti na zasadnutí komisie formou sms, elektronickou poštou, telefonicky, alebo osobne.
2) Oprávnený zvolávateľ v konečnom dôsledku rozhodne o ospravedlnenej, resp. neospravedlnenej účasti člena komisie na zasadnutí komisie – čo uvedie v zápisnici a v prezenčnej listine zo zasadnutia.
3) Predseda komisie je povinný minimálne 3 dni vopred oznámiť svoju neúčasť na zasadnutí komisie najskôr starostovi obce, ak to nie je možné, tak zástupcovi starostu obce.

§ 17 Zánik funkcie člena komisie

1) Funkcia člena komisie, ktorý je poslancom obecného zastupiteľstva, zaniká:
a)  z dôvodov, z ktorých zaniká mandát poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 2 písm. b) až j) zákona o obecnom zriadení,
b) vzdaním sa funkcie člena komisie. Funkcia člena komisie zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa funkcie člena komisie bolo urobené písomne alebo ústne do zápisnice zo zasadnutia komisie. Pri písomnom vzdaní sa funkcie člena komisie účinky vzdania sa funkcie člena komisie nastávajú doručením písomného vzdania sa na OÚ, respektíve doručením zápisnice zo zasadnutia komisie na OÚ, v ktorej bude písomne uvedené, že daný člen komisie pred komisiou vyhlásil, že sa členstva v komisii vzdáva. Takýto člen komisie môže uviesť aj dôvody svojho rozhodnutia vzdať sa členstva v komisii.
c) Odvolaním z funkcie člena komisie ak sa nezúčastní na zasadnutí komisie bez vopred oznámených dôvodov neúčasti 3 krát za sebou (§ 16 od. 1-2 tohto Rokovacieho poriadku),
d) odvolaním z funkcie člena komisie OZ na podnet predsedu komisie (§ 15 od 2) pís. l)),
e) v prípade dočasnej komisie zaniká funkcia člena komisie, ktorý je poslancom OZ aj uplynutím času, na ktorý bola dočasná komisia zriadená alebo splnením úlohy, na ktorú bola dočasná komisia zriadená, alebo uplynutím funkčného obdobia OZ, ktoré túto komisiu zriadilo.
2) Funkcia člena komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva, zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia obecného zastupiteľstva, ktoré ju zriadilo,
b) vzdaním sa funkcie člena komisie. Funkcia člena komisie zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa funkcie člena komisie bolo urobené písomne alebo ústne do zápisnice zo zasadnutia komisie. Pri písomnom vzdaní sa funkcie člena komisie účinky vzdania sa funkcie člena komisie nastávajú doručením písomného vzdania sa na OÚ, respektíve doručením zápisnice zo zasadnutia komisie na OÚ, v ktorej bude písomne uvedené, že daný člen komisie pred komisiou vyhlásil, že sa členstva v komisii vzdáva. Takýto člen komisie môže uviesť aj dôvody svojho rozhodnutia vzdať sa členstva v komisii ,
c)  právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
d) právoplatným odsúdením za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ak výkon trestu   odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e)  právoplatným pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo právoplatným  obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)  zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
g)  odvolaním z funkcie člena komisie ak sa nezúčastní na zasadnutí komisie bez vopred oznámených dôvodov neúčasti 3 krát za sebou (§ 16 od. 1 tohto Rokovacieho poriadku),
f)  odvolaním z funkcie člena komisie OZ na podnet predsedu komisie (§ 15 od 2) pís. l)),
h)  v prípade vzniku nezlučiteľnosti funkcií podľa § 13 ods. 5 tohto rokovacieho    poriadku,
i)  smrťou,
J)  v prípade dočasnej komisie zaniká funkcia člena komisie, ktorý je poslancom OZ  aj uplynutím času, na ktorý bola dočasná komisia zriadená alebo splnila úlohy, na ktorú bola dočasná komisia zriadená, alebo uplynutím funkčného obdobia OZ, ktoré túto komisiu zriadilo.
3)  Členom komisie, ktorého funkcia člena komisie zanikla vzdaním sa funkcie člena komisie, sa môže stať členom inej komisie, ak ho do funkcie člena tejto inej komisie zvolí OZ.

§ 18 Zánik predsedu komisie

    1) z dôvodov, z ktorých zaniká mandát poslanca obecného  zastupiteľstva podľa § 25 ods.2 písm.  b) až j) zákona o obecnom zriadení,
    2) odvolaním z funkcie predsedu komisie OZ za sústavné neplnenie  si prijatých uznesení, pasivitu a nezáujem o aktívnu činnosť komisie, prípadne nezvolanie komisie ani raz za 4 mesiace,
    3) v prípade dočasnej komisie zaniká funkcia predsedu  komisie aj uplynutím času, na ktorý bola dočasná komisia zriadená alebo splnením úlohy, na ktorú bola dočasná komisia zriadená, alebo uplynutím funkčného obdobia OZ, ktoré túto komisiu zriadilo,
    4) vzdaním  sa funkcie predsedu komisie.
    5) Funkcia predsedu komisie zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa funkcie predsedu  komisie bolo urobené písomne alebo ústne do zápisnice OÚ. Pri  vzdaní  sa  funkcie predsedu komisie účinky  vzdania sa funkcie predsedu  komisie  nastávajú dňom zvolenia nového predsedu komisie OZ.
Predseda komisie, ktorý sa vzdal funkcie predsedu komisie, zostáva  členom komisie. 


Čl. 5
Záverečné ustanovenia


§ 19  Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa všetky doterajšie vnútorné predpisy obce Oravská Poruba upravujúce vytvorenie a činnosť komisií OZ.

§  20   Účinnosť

Tento Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva  obce Oravská Poruba schválilo Obecné zastupiteľstvo  obce Oravská Poruba na svojom zasadnutí dňa 9.12.2018, uznesením č. 11.                    JUDr. Vladimír Kubišta
                      Starosta obce Oravská Poruba

1    Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch“).
2  § 27 ods. 2 prvá veta zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
3  § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“).
4  § 9 zákona o obecnom zriadení; Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z. o  rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“); zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5   § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení; § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
6  Prvá časť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)   v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).
7   Druhá časť stavebného zákona.
8  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
9  § 126 a § 127 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“.
10 § 5 Občianskeho zákonníka.
11 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
12 § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
13 § 1 a § 2 zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. 
14 Napríklad § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 91 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
15 § 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení.
16 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17 § 10 tohto rokovacieho poriadku.

 

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).