Komisia finančná a verejného poriadku

Zloženie :    
 
1. Peter Gálik - predseda
2. Jaroslav Ratulovský - člen
3. Ing. Miloš Koloušek - člen
4. Ing. Terézia Sochová - člen
5. Ing. Eva Hrabalová - člen
 
 
Komisiu môže zvolať: obecné zastupiteľstvo
                                starosta/zástupca starostu/
                                predseda komisie
 
  • komisia sa stretáva podľa potreby
  • prácu komisie riadi a organizuje predseda komisie
  • o prebehnutom rokovaní sa vyhotovuje záznam, ktorý sa archivuje

Náplň práce:

  • mapuje existujúci stav
  • spracuváva návrhy koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce
  • komisia má overovacie, kontrolné, monitorovacie a vyhodnocovacie funkcie
  • navrhuje riešenia a postupy v predmetnej oblasti
  • rieši šťažnosti občanov pri porušovaní verejného poriadku, občianskoho spolunažívania a poškodzovania verejného majetku
  • prejednáva požiadavky na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce (predaj, nájom, užívanie pozemkov, stavieb a pod.) a spracuváva stanoviská ku predloženým záležitostiam
  • spracováva stanoviská ku zostavovaniu finančného rozpočtu obce, jeho zmenách, hodnotení čerpania, záverečný účet obce a ostatných finančných operáciách obce
© 2017 Oravská Poruba, spravuje ELISUN s.r.o.

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: Peter Hrivnák
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).