Vnútorná organizácia MŠ

Materská škola Oravská Poruba 46 je štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Oravská Poruba, štatutárnym zástupcom starosta obce. Kapacita MŠ je 36 detí.

Člení sa na dve heterogénne triedy s celodennou formou výchovy a vzdelávania. Deti sú zaradené do tried podľa veku s prihliadaním na počty detí v triede. Denný poriadok v jednotlivých triedach rešpektuje požiadavky  psychohygieny detí.  Materská škola má vlastnú školskú jedáleň

Prevádzka MŠ je v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Ráno v čase od 6.30 do 7.00 hod. a v popoludňajších hodinách v čase od 15.30 do 16.30 hod. je prevádzka v jednej triede v službukonajúcej učiteľky.

Poplatky rodičov či zákonných zástupcov :
Príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním vo výške 15 €  sa  platí  hotovosťou v MŠ  do 10-teho v mesiaci.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa
- ktoré má 1 rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;
- ktoré nebolo v MŠ ani jeden deň v mesiaci z rodinných alebo zdravotných preukázateľných dôvodov;
- ktorému bolo vydané rozhodnutie o čiastočnom prerušení dochádzky do MŠ.

Príspevok  na stravu uhrádza zákonný zástupca   vždy do 10-teho v mesiaci dopredu

- vo výške  28 € na mesiac,

- za dieťa, ktoré má 1 rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky dopláca 5 € na mesiac – zvyšok je hradené formou dotácie vo výške 1,20 €

 Platba sa realizuje trvalým príkazom na účet v tvare  :  IBAN SK50 0200 0000 0000 2613 1332. Je potrebné  uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Neprítomnosť dieťaťa  a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca vopred, najneskôr do 7.30 hodiny telefonicky alebo písomne  do zošita na to určeného. V prípade, že dieťa nie je odhlásené hradí plnú stravnú jednotku 1,37 € - platí to aj pre predškolákov.

Preberanie detí. Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až do jeho odovzdania rodičovi, prípadne inej písomne splnomocnenej osobe staršej ako desať rokov,  alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Osobné veci dieťaťa musia byť označené menom, inak zamestnanci školy neručia za ich výmenu. Zároveň neručia za poškodenie či stratu z domu prinesených hračiek

Ďalšie podmienky sú rozpracované v Školskom poriadku Materskej školy Oravská Poruba 46.

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).