Personál a plán výchovy

Vytlačiť

Personálne zabezpečenie

 V súčasnosti má materská škola prihlásených 36 detí. Pričom maximálna kapacita je 43 detí. Naša materská škola je dvojtriedna, od 1. 9. 2009 s celodennou prevádzkou v obidvoch triedach:

        a)      trieda mladších detí : Slniečka - deti vo veku od dvoch do štyroch rokov,

        b)      trieda starších detí : Veselé lienky – deti vo veku od štyroch rokov, deti pripravujúce sa na plnenie školskej dochádzky, deti s odkladom plnenia školskej dochádzky.

Personál materskej školy:

            Pedagogickí zamestnanci: Franková Iveta, riaditeľka materskej školy

                                                                           Mgr. Jarošová Iveta - triedna učiteľka                          
                                                                           Púčeková Lucia - triedna učiteľka                   

            Prevádzkoví zamestnanci:

                          kuchárka: Kvietková Zuzana
                          upratovačka: Gábriová Mária

                            

Plán výchovy

Vlastné zameranie vychádza zo záverov doterajšej praxe a dosahovaných výsledkov materskej školy, ale aj potrieb súčastnej spoločnosti.

Perforáciu materskej školy sme zamerali na:

      - osobnostný a sociálny vývoj dieťaťa (prosociálna výchova) – utvárať elementárne základy emocionálnej gramotnosti, naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, vytvárať priestor pre uvedomenie si vlastnej identity, autonómie a skvalitňovať kooperáciu v menšej skupine i v kolektíve,

            - environmentálnu výchovu,

            - zdravý životný štýl.

Zo strany pedagogických zamestnancov v súlade s koncepčným zámerom školy venovať pozornosť využívaniu nových trendov v edukačnom procese s rešpektovaním všeľudských etických hodnôt.
 

Dĺžka dochádzky:

Dĺžka dochádzky detí je podľa záujmu rodičov, vzhľadom na voľnú kapacitu materskej školy prijímame aj deti dvojročné. Niektoré deti navštevujú materskú školu len v posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.