Personál a plán výchovy

Personálne zabezpečenie

 V súčasnosti má materská škola prihlásených 36 detí. Pričom maximálna kapacita je 43 detí. Naša materská škola je dvojtriedna, od 1. 9. 2009 s celodennou prevádzkou v obidvoch triedach:

        a)      trieda mladších detí : Slniečka - deti vo veku od dvoch do štyroch rokov,

        b)      trieda starších detí : Veselé lienky – deti vo veku od štyroch rokov, deti pripravujúce sa na plnenie školskej dochádzky, deti s odkladom plnenia školskej dochádzky.

Personál materskej školy:

            Pedagogickí zamestnanci: Franková Iveta, riaditeľka materskej školy

                                                                           Mgr. Jarošová Iveta - triedna učiteľka                          
                                                                           Púčeková Lucia - triedna učiteľka                   

            Prevádzkoví zamestnanci:

                          kuchárka: Kvietková Zuzana
                          upratovačka: Gábriová Mária

                            

Plán výchovy

Vlastné zameranie vychádza zo záverov doterajšej praxe a dosahovaných výsledkov materskej školy, ale aj potrieb súčastnej spoločnosti.

Perforáciu materskej školy sme zamerali na:

      - osobnostný a sociálny vývoj dieťaťa (prosociálna výchova) – utvárať elementárne základy emocionálnej gramotnosti, naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, vytvárať priestor pre uvedomenie si vlastnej identity, autonómie a skvalitňovať kooperáciu v menšej skupine i v kolektíve,

            - environmentálnu výchovu,

            - zdravý životný štýl.

Zo strany pedagogických zamestnancov v súlade s koncepčným zámerom školy venovať pozornosť využívaniu nových trendov v edukačnom procese s rešpektovaním všeľudských etických hodnôt.
 

Dĺžka dochádzky:

Dĺžka dochádzky detí je podľa záujmu rodičov, vzhľadom na voľnú kapacitu materskej školy prijímame aj deti dvojročné. Niektoré deti navštevujú materskú školu len v posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).