História materskej školy

Vytlačiť

História materskej školy v Oravskej Porube sa začala písať 1. marca 1962, kedy bola otvorená prevádzka materskej školy v budove starého rodinného domčeka s počtom 37 detí v jednej triede. Od toho času prešla materská škola mnohými zmenami. V roku 1976 sa zriadila druhá trieda materskej školy v priestoroch Základnej školy. V roku 1978 sa do budovy základnej školy presťahovala celá materská škola, ktorá sa do roku 1983 delila o priestory so základnou deväťročnou školou.

            Populačný vývoj v obci ovplyvňoval organizačné a prevádzkové podmienky materskej školy. V rokoch 1984 až 1990 sme prevádzkovali tri triedy, do roku 1995 dve triedy a v rokoch 1995 až 2001 dokonca len jednu triedu.

            Od roku 2008 počty detí opäť narastali a bolo potrebné zriadiť dve triedy – jedna s celodennou a druhá s poldennou formou výchovy a vzdelávania. A teda od roku 2008 máme v prevádzke dve plne organizované triedy s celodennou formou výchovy a vzdelávania.

            Od 1. 7. 2002 v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec je zriaďovateľom materskej školy Obec Oravská Poruba a štatutárnym zástupcom starosta obce.