História materskej školy

História materskej školy v Oravskej Porube sa začala písať 1. marca 1962, kedy bola otvorená prevádzka materskej školy v budove starého rodinného domčeka s počtom 37 detí v jednej triede. Od toho času prešla materská škola mnohými zmenami. V roku 1976 sa zriadila druhá trieda materskej školy v priestoroch Základnej školy. V roku 1978 sa do budovy základnej školy presťahovala celá materská škola, ktorá sa do roku 1983 delila o priestory so základnou deväťročnou školou.

            Populačný vývoj v obci ovplyvňoval organizačné a prevádzkové podmienky materskej školy. V rokoch 1984 až 1990 sme prevádzkovali tri triedy, do roku 1995 dve triedy a v rokoch 1995 až 2001 dokonca len jednu triedu.

            Od roku 2008 počty detí opäť narastali a bolo potrebné zriadiť dve triedy – jedna s celodennou a druhá s poldennou formou výchovy a vzdelávania. A teda od roku 2008 máme v prevádzke dve plne organizované triedy s celodennou formou výchovy a vzdelávania.

            Od 1. 7. 2002 v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec je zriaďovateľom materskej školy Obec Oravská Poruba a štatutárnym zástupcom starosta obce.

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).