Najstaršie porubské a zábrežské rodiny

Najstaršie porubské a zábrežské rodiny
PhDr.Juraj Laššuth
V tomto príspevku budeme sledovať iba mená obyvateľov Poruby a Zábreže od najstarších čias po rok 1772 na pozadí vývoja a zmien v používaní pomenovania osôb. Nebudeme venovať pozornosť šľachticom, majiteľom týchto obcí, kňazom, kultúrnym dejateľom, pretože títo sú podrobne opísaní v doterajšej literatúre.
 Mená poddaných Poruby a Zábreže v stredoveku do 15.storočia
Do 15. storočia mali obyvatelia iba jedno meno – krstné, podľa kresťanského kalendára. Preto bolo treba v listinách jednotlivca presnejšie identifikovať, odlíšiť od iného nositeľa rovnakého krstného mena aby nedošlo k zámene. Najčastejšie sa pridávalo meno otca, niekedy aj starého otca, u hodnostárov sa uvádzala funkcia (richtár, prísažný), názov remesla (mlynár, kolár), prípadne iný identifikačný znak.
Do 16. storočia sa v písomných prameňoch vyskytujú najmä mená šľachticov, zriedkavo obyvateľia miest a mestečiek pri rôznych donáciách, metáciách, udeľovaní výsad, vyšetrovaniach a pod.. Mená poddaných v malých obciach sa nevyskytovali skoro vôbec, preto mená obyvateľov Poruby a Zábreže v tomto období nepoznáme.
 Mená obyvateľov Poruby a Zábreže v 16. a 17. storočí.
V 16. a 17. storočí sa na identifikáciu osôb rovnakého krstného mena používali prímená (prezývky). Základnou (hlavnou) časťou osobného mena jednotlivca bolo stále krstné meno, no aby spomedzi nositeľov toho istého mena bolo možné osobu presne identifikovať používalo sa od polovice 15.stor. prímeno (prezývka). Prímená sa vytvárali a používali k účelu písania listiny a ich hlavným cieľom bolo odlíšiť nositeľov rovnakého krstného mena, plnilo pomocnú, dopĺňajúcu časť osobných mien. Niektoré prímená boli, alebo sa stali trvalými prezývkami pre rodinu a označovali sa nimi aj potomkovia a neskôr sa z nich stali priezviská. Prímeno zvyčajne vytváral zhotovovateľ listiny (súpisu) a použil živú prezývku rodiny, názov remesla, funkcie, vlastnosti osoby, miesta a iné rozlišovacie znaky, ktoré neboli dedičné a ich používanie nebolo záväzné. Stávalo sa že jedna osoba mala v niekoľkých listinách rôznu podobu prímena./1/
Urbár z roku 1625
V roku 1625 bol vypracovaný urbár (súpis povinností poddaných voči zemepánovi) oravského panstva pre všetky podanské obce. Z neho sa dozvedáme prvýkrát krstné mená a prímená (prezývky) obyvateľov Poruby a Zábreže. Mená uvádzam v prepise do dnešného jazyka.
Poruba
Matej Vankúš, Michal Vankúš, Mikuš Vankúš, Adam Badáň, Michal Badáň, Juro Badáň, Kubo Skubaj, Jano Betoviech, Štefan Bruncko, Ondrej Bruncko, Gregor Vicen, Florian Sopúch, Juro Slušný,
richtári:Florián Porubský starší a Jurko Porubský;
richtárski sluhovia:Mišo Brhlík, Štefan Kelo, Daniel Knapa;
dedinskí sluhovia: Pavol Hrcer Hekel, Juro Chromko, Mikuš Pucovský.
Večitými poddanými boli:Jano Vican, vdova po Palkovi, Vankúš Jano, Vankúš Michal, Vankúš Jano, Blijdoš Ondrej starší, Blijdoš Ondrej mladší,Andrej Zakamens, Ondrej Bajdich, Jano Bajdich, Huco Ondrej, a Holko Jano.
Šoltýsi:D. Melioris, Ondrej Bruncko, Ondrej Podbrežný, Ďuro Podbrežný, Hlavon Ďuro,Matúš Podbrežný, Matej Frolo,Ondrej Frolo starší, Ondrej Frolo mladší, Maťo Frolo, Jano Reguli, Jano Palko, Frolo Jano, Frolo Michal, Baričák Ďuro, Baričák Michal, vdova po Babišovi, Jano Tomčo, Ondrej Tomčo starší, Ondrej Tomčo mladší, Pavel Tomčo, Jano Fulo, a Jano Drap./2/
Zábrež
Adam Smola, Jura neboštíka Petra vdova, Mišo Matliak, Juro Matliak, Štefan Kováč, Pavol Novák, Juro Novák, Ondrej Potočný, Adam Potočný, Mišo Onko, Ondrej Onko, Gregor Kluka, Juro Kluka, Michal Sefranko, richtári Adam Zábrežský so synmi,
richtárski sluhovia:Mišo Svrček, Adam Langošík, Jano Melis, Martin Chrobák, Ondrej Pastorek alias Miga,
dedinskí sluhovia:Baltazár Jozafčík, Balko Lagos, Maretha Macaška, Juro Kleskeň, Vojto Svrček, Števo Kubáň, Ján Šefranko./3/
 Zavedenie dedičných rodových mien – priezvísk koncom 17.storočia.
Zavedenie priezvísk úzko súvisí s evidenciou veriacich v rímskokatolíckej cirkvi a so zavádzaním matrík. Preto si dovolíme krátke odbočenie.
Matriky sú verejné knihy, do ktorých sa zapisujú dôležité skutočnosti z hľadiska osobného stavu občanov, narodenie, manželstvo, úmrtie a iné skutočnosti slúžiace na identifikáciu osoby.
Matriky pôvodne vznikli ako najzákladnejšia forma evidencie veriacich pre potreby rímskokatolíckej cirkvi, neskôr sa z nich vyvinuli knihy záznamov o všetkých skutočnostiach osobného stavu občanov, ktoré boli potrebné k fungovaniu štátu.
Pokusy o zavedenie matrík poznáme od 12. storočia, ale až do 16. stor. boli neúspešné. Prelomom bol Tridentský koncil ktorý na svojom 24. zasadaní v novembri 1563 vyhlásil doktrínu „sviatosti manželstva“ ako „dobrovoľného a nerozlučiteľného zväzku“ muža a ženy. Koncil vydal nariadenie, ktorým určil presný postup jeho uzavretia a nariadil aby každý farár viedol a opatroval knihu do ktorej mal zapisovať mená manželov a svedkov, ako aj dátum a miesto manželskej zmluvy, tiež zdôraznil nutnosť vedenia kníh pokrstených. V roku 1564 sa z podnetu ostrihomského arcibiskupa konala synoda v Trnave aby prerokovala realizáciu Tridentského koncilu v Uhorsku a teda aj vedenia kníh pokrstených a knihy manželstiev. Nasledujúca synoda v roku 1611 tiež v Trnave nariadila povinnosť dodržiavania koncilových uznesení; v oblasti matrík prikázala aby každému pokrstenému bol určený krstný otec a krstná matka, mená ktorých sa s menom pokrsteného mali riadne zapísať do príslušnej matriky. Pri vizitáciách fár, ktoré sa mali konať každý rok, mali dekani preveriť či sa riadne vedú knihy pokrstených, birmovaných a manželstiev.
Dôležitým krokom k zavedeniu matrík malo Rituale Romanum (Rituál rímsky) ktoré vyšlo z príkazu pápeža Pavla V. roku 1614 a obsahovalo podrobné pokyny na vykonávanie náboženských obradov. Podľa rituálu sa malo v každom kostole viesť päť druhov farských kníh; kniha pokrstených, birmovaných, sobášených, zomrelých a kniha o stave veriacich. V knihe pokrstených sa predpisovalo okrem dátumu krstu zapísať aj dátum narodenia, nielen meno krstné ale tiež rodové (rodinné) meno, čiže priezvisko. Tu sa po prvýkrát stretávame so zavedením rodových mien - priezvísk pre všetkých veriacich.
Priezvisko je rodové meno osoby ktoré sa povinne dedí v mužskej línii; ženy pokiaľ sú slobodné používajú otcovo priezvisko, keď sa vydajú prijmú a používajú priezvisko manžela.
Podľa Rituale Romanum sa na príkaz ostrihomského arcibiskupa vypracovalo tzv. Rituale Strigoniense (Rituál Ostrihomský), ktoré sa stalo záväzným pre všetkých katolíkov v Uhorsku. Diecézna synoda v r. 1629 opäť prikázala farárom aby podľa vzoru uvedeného v rituáli venovali pozornosť matrikám. Pri preberaní fary novým farárom bol odchádzajúci farár povinný osobitne odovzdať inventár fary spolu s matrikami pokrstených, birmovaných a sobášených. V nepokojnej dobe sa matriky len pomaly zavádzali; až koncom 17. storočia sa katolícke matriky zaviedli takmer vo všetkých farnostiach. Evanjelikov zapisovali do katolíckych matrík s poznámkou o príslušnosti k evanjelickej cirkvi.
Rozšírenie matrík vzbudilo záujem štátu o ne. Panovníčka Mária Terézia vydala niekoľko nariadení o ochrane matrík; farári boli povinní dobre ich opatrovať, nikomu nevydať originál, poskytovať výpisy z matrík.
Jozef II. osvietenský absolutistický panovník v súlade s centralizačnými reformami výrazne zasiahol do záležitostí cirkví. V roku 1781 vydal Tolerančný patent ktorým zabezpečil náboženskú slobodu evanjelikom a kalvínom, a oficiálne uznanie pravoslávnym. V krátkom čase vznikli nové protestanské fary, stavali sa nové kostoly a začali sa viesť samostatné evanjelické matriky. Jozef II. pochopil význam matrík ako evidencie obyvateľstva najmä z hľadiska verejnej správy, pre účely hospodárske, vojenské i štatistické. Patentom z r. 1781 vyhlásil matriky za právoplatné verejné knihy, neskôr určil aby každý druh matrík sa viedol v osobitnej knihe podľa predpísaných rubrík. Manželský patent vydaný 6.marca 1786 zaväzoval každého farára aby vlastnou rukou zapísal do matriky sobášených všetky manželstvá uzavreté v jeho farnosti pričom mal zreteľne zaznačiť mená manželov, svedkov, miesto sobáša a svoje meno, aby uzavreté manželstvo malo aj právnu platnosť.
Od roku 1788 Jozef II umožnil Židom usadiť sa v mestách a obciach, povolil im zriadiť si modlitebne a synagógy, nariadil aby všetci Židia prijali rodové mená a nariadil rabínom aby v nemeckej reči viedli vlastné matriky narodených, sobášených a zomrelých. Odvtedy sa postupne začali viesť osobitné židovské matriky. /4/
 Priezviská obyvateľov Poruby a Zábreže od r. 1689
Poruba ani Zábrež nemali vlastnú farnosť a boli evanjelického vyznania, preto boli zapisovaní do katolíckej matriky vo Veličnej kam matrične patrili s poznámkou o príslušnosti k evanjelickej cirkvi (luth.), uchovávanej v Štátnom archíve v Bytči. Je to malá v koži viazaná kniha, dobre zachovalá. Vedená bola od roku 1689 a v knihe sa viedli:
Matrika pokrstených -  Matricula baptisatorum
Matrika sobášených -   Matricula copulatorum
Matrika zomrelých -     Matricula defunctorum
Najstaršie matriky sú písané po latinsky, a záznamy majú ustálenú formulku, ktorá sa iba po dlhom čase postupne menila a za vlády Jozefa II. sa matriky zákonom zjednotili a zaviedli sa pevné rubriky.
V matrike pokrstených bola formulka: 14-ho februára. Pokrstené je dieťa z Poruby menom Dorota narodená z rodičov Jána Blahúta a Evy Brdák Michala Brdáka dcéry. Krstní rodičia boli Ján Dávid a Anna Talabay dcéra Štefana Talabay.
/Die 14. february. Baptisaty est infans ex Poruba nomine Dorothea nata ex Parentibus Joanne Blahut et Eva Brdak Michaelis Brdak filia. Patrinis ad stantibus Joanne David et Anna Talabay Stephani Talabay filia./.
V sobášnej matrike: 15 júla sú sobášení Martin Rzak, syn Jána Rzaka z Poruby s Katarínou Porubskou dcérou Jána Porubského z Veličnej. Svedkovia sú Juraj Bajči a Žofia Grmelka.
 /Die 15. july copulaty sunt Martinus Rzak Joanni Rzak filius ex Poruba cum Catharina Porubszky Joanne Porubszky filia ex Nagyfalu. Testes sunt Georgius Baiczy et Sophia Grmelka./.
 V matrike zomrelých: 22. februára zomrel Matúš Kaša z Poruby. 50 ročný.
 /Die 22. february obyt Matthaus Kassa ex Poruba. Annorum 55./. /5/        
Okrem týchto základných formuliek niekedy kňaz napísal poznámku napr. pri utopení dieťaťa, veľmi vysokom veku , pri šľachticoch a iné.
Písmo je ťažko čitateľná kurzíva, bez odbornej pomoci archivára nie je možné laikovi mená presne prečítať. V matrike sa vyskytujú systémové chyby, napr. medzi narodenými je zapísaný zomrelý, niektoré strany sú vyblednuté skoro nečitateľné. Z matrík sme vypísali priezviská obyvateľov Poruby a Zábreže za obdobie desiatich rokov, aby sa zachytili priezviská väčšiny rodín. Napriek tomu sa pravdepodobne nenašli priezviská všetkých rodín, pretože niektoré strany sú vyblednutím nečitateľné. Mená uvádzam bez zmeny tak, ako sú v matrike napísané.
Poruba
Nikolas Kasa, Sofia Kuttel, Catharina Janicsek, Nicolas Skrabak, Georgius Viczan, Georgius Kluka, Joanes Blahuta, Joanes David, Anna Salabay, Dorothea Guzich, Sofia Bysztricky, Paulus Strnisko, Sophia Rotharides, Thomas Wankus, Catharina Kubacska, Adam Lyzuk
Zábrež
Georgio Kluka, Georgia Viczan, Thomas Juraska, Joannes Szallo, Michael Chludo, Georgius Torok, Michael Hrnčiar, Anna, Bencur, Nicolas Hunka, Joannes Kralovansky, Georgius Gallo, Georgius Reviczky /6/
 Tereziánsky urbár z roku 1773
Na záver uverejňujeme zoznam rodín Poruby a Zábreže, ktorí mali poddanské povinnosti voči zemepánovi. V urbári sú už priezviská obyvateľov zavedené a ustálené, aj keď aj tu sa vyskytujú chyby pisára. Dokument je vypracovaný starostlivo, po slovensky, písmo je kaligraficky úhľadné, dobre čitateľné. Mená v urbári uvádzam bez zmeny tak, ako sú v urbári napísané.
 Urbárska tabuľa osady Poruba z r. 1773
Wecsny Poddany
Dzurik Tomáš, Dzurik Jano, Baricsak Steffan, Frolyo Ondrej, Frolyo Michal, Podbrežný Ondrej, Wicsian Guro, Wicsian Ondreg, Wicsian Jano, Frolyo Jano, Palyko Jano, Wicsian Adam ml., Wicsian Guro, Wicsian Martin, Plecho Ondreg, Sopúch Guro, Wicsian Jano, Wicsian Guro, Sopuch Jano, Sopuch Guro, Sopuch Tomass, Wicsian Ondreg, Hanko Jano, Matyuga Adam, Slussny Ondreg, Wicsian Jano, Falat Steffan, Salay Jano, Magyara Martin, Jurkowics Jak., Jurkowics Ondreg, Bruncsko Guro, Bruncsko Macs., Bruncsko Jano, Zahumensky Ondreg, Dudass, Macs., Betowics Jak., Badany Jano, Wankuss Ondreg, Wankuss Jano, Salay Ondreg, Salay Jano, Badany Jano, Badany Ondreg, Badany Ondreg ml., Wankuss Martin, Wicsian Ondreg st., Wicsian Ondreg ml., Fojt Jano, Matula Ondreg, Mantyowics Ondreg, Gyurkowics Ondreg, Wankuss Ondreg, Badany Jano, Wankuss Martin, Baricsak Jano, Badany Ondr., Bocsko Jano, Wankuss Ondreg, Sopuch Jano, Sopuch Tomass, Wicsian Tomass, Wicsian Ondreg, Wicsian Jano, Wicsian Guro, Mlinar Guro, Klyacsik Steffan, Kocsman Jano, Magyara Martin, Pleszko Ondr., Wicsian Martin, Matula Ondreg, Matyuga Adam, Bocsko Jano, Matyuga Adam./ /7/
 Urbárska tabuľa osady Zábrež z r. 1773
Wečný Poddaný
Kralowanský Matei, Kralowanský Guro, Kralowanský Adam, Kralowansky Ond. st., Kralowansky Ond. ml., Kralowansky Jano, Kralowansky Mad. Má., Baricsák Mihál, Kluka Jakub, Kluka Jano, Kluka Ondreg, Kluka Ondreg starsi, Dudass Ondreg, Dudass Jano, Mattlák Ondreg, Mattlák Jano, Kluka Jakub, Dudass Guro, Dudass Matei, Mattlák Jano, Mattlak Martin, Had Peter, Smolen Ond. st., Berecsák Adam, Smolen Ond. ml., Kuriss Guro, Kuriss Jano, Kluka Gur. ml., Baran Guro, Kluka Jano, Kluka Ond. mlad., Smolen Matei, Chluda Mihál, Kluka Ond. star., Kacsko Jano, Kralowanszký Guro, Potočný Martin, Kuriss Jano, Kuriss Guro, Czalo Jano, Czalo Tomass, Chluda Mihal, Czalo Ondreg
Želiari vlastniaci dom: Galik Mateg, Dudass Jano, Grisa Pawel, Gemelja Matei
Želiari bez domu: Paczhaj Ond. star., Mattlak Ond. ml., Golyák Jana ma., Kralowanský Mat. ma. /8/
 Sme na konci pátrania po najstarších rodinách z Poruby a Zábreže.
Zo stredoveku do konca 15. storočia nepoznáme  mená obyvateľov Poruby a Zábreže. Prvý úplný zoznam hláv rodín nám ich už predstavuje s krstnými menami a prímenami z ktorých väčšina sa stálym používaním vyvinuli v dedičné priezviská. Tieto už poznáme od roku 1698 z prvých zápisov v matrike skoro bez prerušenia do dnešných dní.
 Žiaci piateho ročníka základnej školy sa podľa učebných osnov zoznamujú s minulosťou svojej rodiny, ktorej súčasťou je aj pátranie po svojich predkoch, pôvode priezviska a tvorba rodokmeňa. /9/ Domnievame sa, že návšteva dieťaťa s rodičom v Štátnom archíve v Bytči spojená s hľadaním svojich predkov v starých matrikách je pre deti nezabudnuteľný zážitok, na ktorý budú spomínať dlhú dobu. Zároveň je to dobrý začiatok k vytváraniu pozitívneho vzťahu k dejepisu a k poznávaniu minulosti./10/
Na tomto mieste vyslovujem poďakovanie PhDr. Jane Kurucárovej, riaditeľke Štátneho archívu v Bytči za cennú pomoc pri čítaní a odbornom spracovaní použitých archiválií.
 Poznámky
1 -  Majtán, M. Najstaršie osobné mená a vývin priezvisk na Slovensku. Slovenská
      archivistika, XXIX, č.1., 1994, s. 103
2 -  Čerňan Igor, Historické osídlenie obcí v čase uhorského feudalizmu, in: Oravská     
      Poruba Zábrež Geceľ, str. 36
3 -  Tamže str.37
4 -  Sarmányová, J. Cirkevné matriky na Slovensku zo 16.-19 storočia. Bratislava:   
      Odbor archivníctva MV SR, 1991, s. 4-8.
5 -  Štátny archív v Bytči (ŠABY), Matrika pokrstených, sobášených, zomrelých
     r.1689, Zbierka cirkevných matrík r. k. Veličná, zväzok I.
6 -  Tamže
7 –  ŠABY, Poruba urbárska tabuľa r. 1773, K-616, inv.č.: 1518
8 -  ŠABY, Zábrež urbárska tabuľa r. 1773, K-621, inv.č.: 1541
9 -  Daniš, M., Kratochvíl, V. Stretnutie s minulosťou. Bratislava: Orbis Pictus
       Istropolitana, 1999.
       Daniš, M., Kratochvíl, V. Denník z pátrania po minulosti. Bratislava: Orbis
       Pictus Istropolitana, 1999.
10 - Záujemci o hľadanie predkov v matrikách sa môžu telefonicky
       informovať v Štátnom archíve v Bytči.

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).