Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti , že sú povinní podať daňové priznanie do 31. januára 2024. Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti, ak v roku 2023 nadobudol / kúpou, darovaním, výmenou, dedením, vydražením / nehnuteľnosť /napr. pozemok,rodinný dom, byt, garáž / , alebo už nehnuteľnosť nevlastní / predaj, darovanie, výmena a zmena vo vlastníctve je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2024. Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi, ak sa stal v roku 2023 vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Daňové priznanie sa podáva na Obecnom úrade v Oravskej Porube, ktorý je správcom dane.

Občania, u ktorých v roku 2023 nenastala žiadna zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie nepodávajú.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25